RAÓ SOCIALTaller Vilà (Pere Vilà Homs)
NIF40293517R
DIRECCIÓ POSTALCR. MAS PLA, 15, 17458 FORNELLS DE LA SELVA
DIRECCIÓ ELECTRÒNICAinfo@tallervila.com
OBJECTE PRINCIPALMetall

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, us informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Taller Vilà (Pere Vilà Homs), amb NIF 40293517R i adreça social a CR. MAS PLA, 15, 17458 FORNELLS DE LA SELVA, i que a continuació es relacionen les respectives finalitats, terminis de conservació i bases legitimadores.

Per aquells tractaments que així ho requereixin, s’informa també de la possible elaboració de perfils i decisions automatitzades, així com les possibles cessions i les transferències internacionals que Taller Vilà (Pere Vilà Homs) té previst realitzar:

Gestió de la
pàgina Web
Finalitat: Tractament i gestió de les dades necessàries per a la funcionalitat de la pàgina Web
Termini de conservació: mentre duri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Formulari
Web
Finalitat: Atendre les consultes i/o sol·licituds
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Gestió del
compliment
normatiu
Finalitat: Gestió i tractament de les obligacions i deures que es derivin del compliment de la normativa a la qual està subjecta l’entitat
Termini de conservació: Conservació de les còpies dels documents fins que prescrivin les accions per reclamar-li una possible responsabilitat.
Base legítima: El compliment d’una llei
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a Organismes i/o administració pública amb competència en la matèria amb la finalitat de complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el compliment amb les obligacions establertes en la normativa aplicable
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
NewslettersFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de màrketing per a realitzar l’enviament corresponent a la Newsletter a la qual s’ha subscrit
Termini de conservació: mentre en mantingui el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Accions
comercials
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats de publicitat i prospecció comercial dels nostres productes i/o serveis
Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat.
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: Cap
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Registre dels
usuaris
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades per a poder registrar-se com a usuari
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: No es preveuen
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Gestió de
concursos i
promocions
Finalitat: Captació, registre i tractament de dades amb la finalitat de realitzar concursos, premis i promocions
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment esmentada, excepte obligació legal
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades podran ser comunicades, en cas de ser necessari, a empreses que subvencionin els concursos, premis i/o promocions
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Gestió de les
reserves
Finalitat: Registre i gestió de les reserves
Termini de conservació: 3 anys, en compliment de l’Ordre INT/1922/2003, de 3 de juliol, en relació a llibres-registre i parts d’entrada de viatgers en establiments d’hostaleria i altres anàlegs
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes, Forces i Cossos de Seguretat i autoritats competents amb la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Gestió Borsa
d’ocupació
Finalitat: Registre i tractament de dades de candidats per a finalitats de selecció de personal referents a llocs de treball vacants de les entitats col·laboradores i gestió de la borsa d’ocupació
Termini de conservació: mentre perduri el consentiment prestat
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a Entitats Col·laboradores amb la finalitat de gestionar la borsa d’ocupació i traslladar la candidatura a l’empresa col·laboradora. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és el vostre consentiment
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Gestió del
voluntariat
Finalitat: Gestió de les dades dels voluntaris de l’entitat
Termini de conservació: 10 anys, en compliment de la Llei Orgànica 7/2012
Base legítima: Execució del contracte
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en al normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en al normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen
Gestió de les
inscripcions
Finalitat: Registre i gestió de les inscripcions
Termini de conservació: durant el termini estrictament necessari per a complir amb la finalitat anteriorment esmentada
Base legítima: El consentiment de l’interessat
Tipologia de Dades: Dades merament identificatives
Cessions: les vostres dades seran comunicades, en cas de ser necessari, a l’Agència Tributària, Bancs i Caixes amb la finalitat de complir amb les obligacions tributàries i fiscals establertes en la normativa aplicable. A més, s’informa que la base legitimadora de la cessió és complir amb les obligacions establertes en la normativa aplicable.
Transferències internacionals: No es preveuen
Elaboració de perfils: No es preveuen

Drets dels interessats

Taller Vilà (Pere Vilà Homs) informa als Usuaris que podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal davant el Responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o es realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen de les dades esmentades i les comunicacions realitzades o previstes de les mateixes.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat a que es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer en relació a aquella informació que es trobi sota el control de Taller Vilà (Pere Vilà Homs), per exemple, eliminar comentaris publicats en a pròpia pàgina, imatges o continguts Web on consten dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret a que se limiten les finalitats del tractament previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de Supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del previst en el propi RGPD o bé, en altres normatives aplicables que determinen la obligatorietat de la conservació de les mateixes, en temps i forma.
 • Dret de Portabilitat: És el dret a rebre les dades personals que l’usuari hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari a que no tiri endavant el tractament de les seves dades de caràcter personal o bé, es cedeixin el tractament de les mateixes per part de Taller Vilà (Pere Vilà Homs).

Per a poder exercir qualsevol del drets descrits anteriorment haurà de complir amb els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça CR. MAS PLA, 15, 17458 FORNELLS DE LA SELVA (a l’atenció de Pere Vilà Homs), o bé, a través de correu electrònic info@tallervila.com.
 • L’escrit remès pel titular de les dades que sol·liciti l’exercici haurà de complir els següents requisits legals:
  • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del NIF/NIE, o qualsevol document identificatiu. En els casos excepcionals en que s’admeti la representació, serà necessari també la identificació pel mateix medi de la personal que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del NIF/NIE podrà ser substituïda sempre que s’acrediti la identitat per qualsevol altre medi vàlid en dret.
  • Petició en que es concreta la sol·licitud. (Exercici en el que es sol·licita la informació a la que es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer, mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se l’indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i l’adreça a la que ho ha d’enviar. Mai se li donarà informació per telèfon.
  • Adreça a efectes de notificacions.
  • Data i signatura del sol·licitant.
  • Documents acreditatius de la petició que formula.
  • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Per últim, us informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en cas que tingueu coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

Taller Vilà (Pere Vilà Homs) es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de risc que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes e indicades en l’apartat dels termes i condicions d’ús, de forma que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 31 dagost de 2021